Wildshow.tv

Regulamin oraz Warunki Użytkowania serwisu Wildshow.tv

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki i zasady korzystania z usług serwisu WILDSHOW na rzecz Użytkowników, w tym Użytkowników Zarejestrowanych oraz Użytkowników Niezarejestrowanych. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Użytkowników, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego i zarządzającego serwisem WILDSHOW.
 2. Podmiotem prowadzącym i zarządzającym Serwisu WILDSHOW jest firma Multiweb LLC.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług serwisu WILDSHOW. Za rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z serwisu WILDSHOW uważa się zaakceptowanie postanowień regulaminu i wyrażenie zgody na jego treść.
 4. Korzystanie z serwisu WILDSHOW jest całkowicie dobrowolne i nie czym nie przymuszone. Prawo do korzystania z serwisu WILDSHOW mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdy potencjalny Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usług serwisu WILDSHOW zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na jego treść stanowi warunek konieczny do korzystania przez Użytkownika z serwisu WILDSHOW.
 5. Serwis WILDSHOW służy przede wszystkim do udostępniania treści innym osobom, w tym zwłaszcza treści w postaci transmisji, a także do wymiany informacji i opinii za pośrednictwem funkcji czatu. Usługi firmy Multiweb LLC polegają w szczególności na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania i udostępniania treści oraz w celu zapewnienia komunikacji w ramach funkcjonalności Serwisu WILDSHOW.
 6. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż treści publikowane w serwisie WILDSHOW nie są moderowane, mogą zawierać treści erotyczne, pornograficzne, lub powszechnie uznawane za wulgarne oraz obraźliwe i zrzeka się dochodzenia od firmy Multiweb LLC jakichkolwiek roszczeń związanych z rodzajem treści publikowanych w serwisie WILDSHOW.
 7. W przypadku wymiany posiadanych kredytów na walutę realną Użytkownik przyjmuje obowiązek podatkowy wynikający z uzyskanego dochodu
 8. Klikniecię przez użytkownika zlecenia przelewu nie jest jego automatycznym zleceniem. Portal Wildshow.tv ma 5 dni roboczych na wpłatę zleconej kwoty na podane przez uzytkownika konto bankowe.

II. Definicje

  Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:


 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług serwisu WILDSHOW;
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług serwisu WILDSHOW po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z warunkami Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści i:
  a) utworzy w serwisie WILDSHOW konto (Użytkownik Zarejestrowany);
  b)korzysta z serwisu bez uprzedniego utworzenia w nim konta (Użytkownik Niezarejestrowany);
 3. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy firmą Multiweb LLC a danym Użytkownikiem, o treści zgodnej z Regulaminem;
 4. Serwis WILDSHOW - strona internetowa umieszczona pod adresem: WWW.wildshow.tv, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;
 5. Rejestracja - procedura utworzenia konta w serwisie WILDSHOW;
 6. Konto - dostępna po zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-maila oraz hasła) strefa w serwisie WILDSHOW, przy pomocy której Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności serwisu WILDSHOW;
 7. Ban –blokada dostępu Użytkownika do transmisji, za pomocą opcji „wyrzuć z transmisji”, do czasu zakończenia nadawania danej transmisji oraz blokada możliwości pisania przez danego Użytkownika na czacie za pomocą opcji „zablokuj”.
 8. Kredyty – wirtualna waluta wewnętrzna Systemu WILDSHOW, pozyskiwana przez Użytkownika Serwisu.
 9. Osoba pełnoletnia – osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 10. Dane – wszelkie informacje udostępnione przez Użytkownika, w tym dane osobowe, utwory w rozumieniu prawa autorskiego, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, dzieła niechronione i wszelkie inne informacje, opisy, wpisy mające charakter materialny i niematerialny;
 11. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 12. Pokój - strefa w serwisie WILDSHOW, wykorzystywana w celu udostępnienia przez Użytkownika transmisji prywatnej;

III. Funkcjonalności

  Serwis WILDSHOW umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących funkcjonalności:


 • tworzenie i usuwanie Konta w serwisie WILDSHOW;
 • możliwość skorzystania z funkcji przypominania hasła do Konta lub zmiany hasła do Konta;
 • zamieszczanie i udostępnianie innym Użytkownikom transmisji z zachowaniem zasad wynikających z treści Regulaminu, w tym możliwość:
  • wglądu do wskaźnika liczby osób oglądających transmisję;
  • blokowania dostępu innych Użytkowników do transmisji do czasu zakończenia udostępniania danej transmisji, za pomocą opcji „wyrzuć z transmisji” oraz blokowanie możliwości pisania przez innych Użytkowników na czacie znajdującym się obok okna transmisji udostępnionej przez danego Użytkownika, za pomocą opcji „zablokuj”,
  • tworzenia opisu własnej transmisji, a także ustalania tzw. celu i ilości Kredytów, jakie Użytkownik udostępniający transmisję winien otrzymać, by cel ten został osiągnięty;
  • wglądu do ilości Kredytów przekazanych Użytkownikowi udostępniającemu transmisję podczas transmisji przez innych Użytkowników, w tym do Loginów Użytkowników przekazujących Kredyty oraz ilości Kredytów przekazywanych przez danego Użytkownika;
  • zamieszczenia i udostępnienia transmisji prywatnej, to jest transmisji z ograniczonym dostępem oraz ustalenia czasu jej trwania i ilości Kredytów, jakie inni Użytkownicy muszą przekazać, w celu uzyskania dostępu do transmisji prywatnej;
 • oglądanie transmisji udostępnianych przez innych Użytkowników, w tym wgląd do:
  • opisu i celu ustawionych przez Użytkownika udostępniającego transmisję,
  • listy transmisji podzielonych według kategorii: kobiety/mężczyźni/wszyscy,
  • listy transmisji losowych,
  • wskaźnika liczby osób oglądających daną transmisję,
  • ilości Kredytów przekazanych Użytkownikowi udostępniającemu transmisję podczas transmisji przez innych Użytkowników, w tym statusu celu ustawionego przez Użytkownika udostępniającego transmisję, to jest ilości już otrzymanych przez tego Użytkownika Kredytów;
 • możliwość wysyłania zaproszenia w celu uzyskania dostępu do transmisji prywatnej, pod warunkiem posiadania ilości Kredytów niezbędnej w celu uzyskania dostępu do transmisji prywatnej;
 • umieszczanie wpisów na czacie znajdującym się obok okna transmisji swojej lub udostępnionej przez innego Użytkownika;
 • wgląd do wskaźnika liczby Użytkowników, oraz do wskaźnika liczby transmisji udostępnionych w danym momencie;
 • dostęp do podstrony umożliwiającej zakup Kredytów oraz podstrony umożliwiającej wymianę Kredytów na walutę realną, a także wgląd do posiadanej aktualnie liczby Kredytów na stronie głównej serwisu WILDSHOW po zalogowaniu się do Konta;
 • dostęp do historii transakcji wymiany Kredytów na walutę realną;
 • możliwość dodania innego Użytkownika do „Użytkowników ulubionych” oraz usunięcia innego Użytkownika z „Użytkowników ulubionych”;
 • możliwość skorzystania z usługi powiadomienia w drodze wiadomości SMS lub e – mail o nadawaniu w danym momencie transmisji przez Użytkownika dodanego do „Użytkowników ulubionych”;
 • możliwość otrzymywania nagród w postaci Kredytów oraz nagród rzeczowych w ramach konkursów na największą oglądalność w danym dniu oraz w danym miesiącu;

IV. Prawa wyłączne firmy Multiweb LLC


Nazwa serwisu WILDSHOW, domena internetowa, układ i wygląd graficzny, oprogramowania oraz bazy danych związane z obsługą serwisu WILDSHOW stanowią przedmiot praw wyłącznych przysługujących firmie Multiweb LLC i jako takie podlegają ochronie prawnej, których naruszenie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną naruszyciela.


V. Warunki techniczne korzystania z serwisu WILDSHOW

 1. W celu korzystania z serwisu WILDSHOW Użytkownik musi spełnić następujące wymogi techniczne:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w punkcie powyżej, z siecią Internet;
  • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTM) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa powyżej, akceptacja plików Cookie;
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 11.4 lub nowszej.
 2. Odpowiedzialność firmy Multiweb LLC za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z serwisu WILDSHOW wynikłe z przyczyn leżących po stronie urządzeń, sieci, i oprogramowania opisanych w ust. 1 powyżej, wykorzystywanych przez Użytkowników jest wyłączona.

VI. Dostęp do serwisu WILDSHOW

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia, która ponadto nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie, ani też częściowo, oraz potwierdziła zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowała treść Regulaminu;
 2. Niektóre z usług i funkcjonalności serwisu WILDSHOW dostępne są wyłącznie dla Użytkowników posiadających w serwisie WILDSHOW konto (Użytkowników Zarejestrowanych), po zalogowaniu się do niego.
 3. Konto w Serwisie WILDSHOW może posiadać Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjną, odbywającą się zgodnie z formularzem rejestracyjnym, w toku której należy w szczególności zdefiniować niepowtarzalną nazwę Użytkownika (Login) oraz hasło dostępu i wskazać płeć oraz adres aktywnego konta poczty elektronicznej, które służyć będzie do prowadzenia korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług serwisu WILDSHOW.
 4. Korzystanie z konta możliwe będzie po uprzedniej jego aktywacji. Aktywacja konta Użytkownika dokonuje się zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
 5. Firma Multiweb LLC zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji bez podania przyczyny.
 6. Zmiana danych wskazanych przez Użytkownika w toku procesu rejestracji nie jest możliwa, natomiast utrata przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, którego adres wskazał Użytkownik podczas rejestracji, bądź inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z tego konta, stanowią podstawę do usunięcia Konta Użytkownika w serwisie WILDSHOW.

VII. Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik przy wykorzystaniu jednego adresu e – mail może utworzyć wyłącznie jedno Konto, natomiast przy wykorzystaniu tego samego komputera, utworzyć można nie więcej, aniżeli dwa Konta w serwisie WILDSHOW.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane.
 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie WILDSHOW, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim oraz korzystanie z konta jedynie osobiście.
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie Dane, jakie zamieszcza w ramach korzystania z serwisu WILDSHOW nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa do wizerunku, praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej.
 5. Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii użytkownika Wildshow.tv
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług serwisu WILDSHOW nie wolno w szczególności:
  1. używać treści obraźliwych, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, chyba że użytkownicy w stosunku, do których treści te są kierowane, wyraźnie sobie tego życzą
  2. publikować jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym (między innymi adresów stron internetowych)
  3. publikować utworów lub praw pokrewnych, do których Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uprzednio uzyska wskazane prawa w rodzaju i zakresie koniecznym na takie udostępnienie.
  4. publikować danych osobowych, danych kontaktowych lub wizerunku osób trzecich, a także swoich danych osobowych i kontaktowych oraz prosić innych Użytkowników o podanie ich danych osobowych i kontaktowych, za wyjątkiem opublikowania wizerunku osoby trzeciej po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody osoby trzeciej na opublikowanie jej wizerunku;
  5. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
  6. publikować instrukcji lub porad związanych z naruszaniem Regulaminu, bądź łamaniem prawa,
  7. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług serwisu WILDSHOW;
  8. publikować, przechowywać, przesyłać, rozpowszechniać i publikować jakichkolwiek treści zabronionych prawem, a w szczególności treści zniesławiających, zawierających pogróżki lub nawoływanie do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, nienawiść i dyskryminację na jakimkolwiek podłożu.
  9. przechowywać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, przekazywać, udostępniać treści o charakterze pornografii z udziałem osób niepełnoletnich, w tym dzieci, osób niepełnosprawnych umysłowo, lub z użyciem przemocy,
  10. przechowywać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, przekazywać, udostępniać treści o charakterze pornografii z udziałem zwierząt,
  11. przechowywać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, przekazywać, udostępniać treści propagujących, ułatwiających lub pochwalających zachowania o charakterze pedofilskim,
  12. utrwalać, a następnie przechowywać, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, przekazywać, udostępniać w jakiejkolwiek formie transmisji udostępnianych przez innych Użytkowników.
 7. Zabrania się urządzania gier losowych oraz konkursów z wygranymi w postaci kredytów lub podobnymi.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo przekazać dobrowolnie i na własną odpowiedzialność posiadane Kredyty innemu Użytkownikowi udostępniającemu transmisję w postaci „Napiwku”. Napiwek może zostać przekazany w toku transmisji, wyłącznie Użytkownikowi widocznemu. Użytkownicy, którzy zbierają Napiwki muszą bezwzględnie prezentować własną osobę oraz nie mogą prezentować nagrań video. Transakcje podejrzane zakupu kredytów oraz ich wypłaty (a w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do właściciela portalu, pranie brudnych pieniędzy lub podobne) będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą konta użytkownika na portalu. Decyzję podejmuje administrator portalu bez wcześniejszego powiadomienia.

VIII. Opłaty

 1. Dostęp do płatnych usług serwisu WILDSHOW Użytkownik uzyskuje w zamian za Kredyty. Każdy Użytkownik ma możliwość pozyskania Kredytów w Serwisie WILDSHOW w następujący sposób:

  a) zakup Kredytów poprzez płatność sms,
  b) zakup Kredytów przez przelew bankowy,
  • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z operatorem sieci komórkowej, firma Multiweb LLC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przyznaniu Użytkownikowi z tego powodu Kredytów;
  • W przypadku zakupu Kredytów poprzez przelew, Firma Multiweb LLC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazie środków pieniężnych, w tym spowodowane przez Użytkownika, instytucję prowadzącą transakcję, czy też pośredniczącą w jej przeprowadzeniu;
  • Aktualny cennik Kredytów jest dostępny na http://wildshow.tv/pl/site/tokens/buy
  • Firma Multiweb LLC zastrzega sobie możliwość zmiany cennika Kredytów oraz regulacji ilości możliwych do zakupienia Kredytów przez pojedynczego Użytkownika.
  • Każdy Użytkownik ma prawo przekazać dobrowolnie i na własną odpowiedzialność posiadane Kredyty innemu Użytkownikowi udostępniającemu transmisję w postaci „Napiwku”. Napiwek może zostać przekazany w toku transmisji, wyłącznie Użytkownikowi widocznemu. Użytkownicy, którzy zbierają Napiwki muszą bezwzględnie prezentować własną osobę oraz nie mogą prezentować nagrań video.
  • Każdy Użytkownik ma również prawo uzyskania od innych Użytkowników Kredytów w formie Napiwków w zamian za udostępnienie im transmisji prywatnej udostępnianej przez Użytkownika. W takim przypadku przelanie Kredytów na Konto Użytkownika udostępniającego transmisję prywatną następuje:
   • niezwłocznie po pomyślnym zakończeniu transmisji prywatnej, to jest w sytuacji, w której komplet Użytkowników pozostaje w Pokoju do końca ustalonego czasu transmisji prywatnej;
   • po upływie 5 minut od opuszczenia Pokoju przez Użytkownika, któremu udostępniono transmisję prywatną, przed upływem ustalonego czasu transmisji prywatnej, co dotyczy Kredytów przekazanych przez tego Użytkownika;
  • W przypadku, gdy Użytkownik, który udostępnia transmisję prywatną lub któremu udostępniono prywatną transmisję, opuści Pokój przed upływem ustalonego czasu transmisji, ustalony czas transmisji wstrzymuje się na okres nie dłuższy, niż 5 minut od opuszczenia Pokoju przez danego Użytkownika.
  • W przypadku, gdy Użytkownik udostępniający transmisję prywatną opuści Pokój przed ustalonym czasem transmisji prywatnej, po upływie 5 minut od tego momentu Użytkownikowi, któremu udostępniono transmisję prywatną zwraca się Kredyty, jakie przekazał w celu uzyskania dostępu do transmisji prywatnej, zaś Użytkownik udostępniający transmisję prywatną nie otrzymuje tych Kredytów;
  • Firma Multiweb LLC zastrzega sobie prawo cofnięcia wręczenia Napiwku w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkowników występujących w transakcji.
  • Zabronione jest oferowanie przez Użytkowników zapłaty w jakiejkolwiek formie, poza serwisem WILDSHOW.
  • Firma Multiweb LLC nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym Kredytów oraz Napiwków.
  • Firma Multiweb LLC uprawniona będzie również do organizowania konkursów, w których to przyznane mogą zostać nagrody w postaci Kredytów, jak również nagrody rzeczowe – zgodnie z zasadami ustalanymi wyłącznie przez firmę Multiweb LLC, w tym konkursów na największą oglądalność transmisji danego dnia i danego miesiąca.
  • Użytkownicy uprawnieni są do wymiany Kredytów na walutę realną – polski złoty (PLN), przy założeniu przelicznika: 1 kredyt = 0,10 PLN, przy czym firma Multiweb LLC uprawniona jest do ustanowienia minimalnej liczby Kredytów, jaką może zostać objęta wymiana. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia finansowe w stosunku do firmy Multiweb LLC, z tytułu otrzymywanej od tej firmy środków pieniężnych w związku z wymianą Kredytów na walutę realną. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu bankowego.
  • Wszelkie rozliczenia prowadzone będą przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty zewnętrzne, za których działania firma Multiweb LLC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  • Naruszenia o niezgodności prywatnej transmisji zgłoszone przez użytkownika, rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni

IX. Publikowanie treści w serwisie WILDSHOW

 1. Treści publikowane przez Użytkowników serwisu Wildshow.pl są ich własnością i nie mogą być publikowane przez firmę Multiweb LLC oraz innych Użytkowników serwisu Wildshow.pl bez zgody osoby publikującej.
 2. Firma Multiweb LLC zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Firmy Multiweb LLC pytań związanych z usługami WILDSHOW oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 3. Firma Multiweb LLC zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu WILDSHOW do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług, w tym także świadczonych przez Firmę Multiweb LLC, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Serwis Wildshow.tv (a także Multiweb LLC jak i osoby ze spółką powiązane) nigdy nie nagrywał, nie nagrywa i nie będzie nagrywał transmisji użytkowników! Wyjątkiem są zgłoszone transmisje prywatne w celu sprawdzenia prawidłowości ich przebiegu oraz przyznania kredytów jednej ze stron uczęstniczącej w transmisji.
 5. Przez przystąpienie do korzystania z usług serwisu WILDSHOW, a w szczególności poprzez potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowanie jego treści lub poprzez przystąpienie do procedury rejestracji w Serwisie WILDSHOW, Użytkownik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych,
  • przekazywanie przez Firmę Multiweb LLC danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
  • otrzymywanie od Firmy Multiweb LLC, współpracowników lub kontrahentów Firmy Multiweb LLC, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej dowolnych ankiet, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Firmę Multiweb LLC lub na zlecenie Firmy Multiweb LLC, czy przy jej udziale.

X. Zablokowanie konta

 1. W przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub narusza przepisy prawa firma Multiweb LLC uprawniona jest do zablokowania konta Użytkownika;
 2. Zablokowanie konta Użytkownika może nastąpić na czas określony lub bezterminowo, może dotyczyć wszystkich lub niektórych usług serwisu WILDSHOW i spowoduje odpowiednio czasową lub bezterminową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z niektórych lub ze wszystkich usług serwisu WILDSHOW;
 3. Zablokowanie konta Użytkownika powoduje także bezpowrotną utratę zgromadzonych przez Użytkownika Kredytów;
 4. Odblokowanie konta Użytkownika w Serwisie WILDSHOW zablokowanego bezterminowo nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Firmę Multiweb LLC, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

XI. Usunięcie konta

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w serwisie WILDSHOW.
 2. Firma Multiweb LLC może usunąć konto Użytkownika w serwisie WILDSHOW, także wbrew woli Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik:
  • narusza Regulamin,
  • narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  • nie korzystał z serwisu WILDSHOW w okresie 6 (sześciu) miesięcy;
 3. Usunięcie konta Użytkownika w serwisie WILDSHOW powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Usunięcie konta Użytkownika w serwisie WILDSHOW jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a firmą Multiweb LLC, przy czym Użytkownikowi nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o zwrot jakiegokolwiek świadczenia wykonanego na rzecz firmy Multiweb LLC, ani też roszczenie o wypłatę równowartości pieniężnej zgromadzonych przez Użytkownika Kredytów.
 5. Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika w Serwisie WILDSHOW nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Firmie Multiweb LLC, w tym roszczeń o odszkodowanie;

XII. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług serwisu WILDSHOW, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@wildshow.tv,
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, pod rygorem utraty wszelkich uprawnień z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę reklamacji;
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Firmę Multiweb LLC stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami serwisu WILDSHOW.

XIII. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Firma Multiweb LLC zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Firma Multiweb LLC nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu WILDSHOW przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek.
 • Firma Multiweb LLC nie ponosi odpowiedzialności za dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Firma Multiweb LLC nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika danych.
 • W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nim działalności Firma Multiweb LLC zobowiązana jest niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych.
 • W przypadku, o którym mowa w ust.3 Firma Multiweb LLC zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do spornych danych.
 • Firma Multiweb LLC nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu WILDSHOW wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, czynnościami serwisowymi dotyczącymi Serwisu WILDSHOW.
 • Firma Multiweb LLC nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu WILDSHOW.
 • Niezależnie od powyższego wyłączona zostaje odpowiedzialność Firma Multiweb LLC za:
  • skutki wynikłe z uzyskania przez osoby trzecie dostępu do konta Użytkownika
  • nieprawidłowe, w tym sprzecznie z prawem udostępnianie treści przez Użytkownika,
  • utrwalanie, a następnie przechowywanie, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika transmisji udostępnianych przez innych Użytkowników,
  • treść jakichkolwiek wpisów pochodzących od Użytkowników Serwisu WILDSHOW,
  • działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu,
  • szkody wynikłe ze sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu WILDSHOW, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu WILDSHOW zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
 • W przypadku wystąpienia osoby trzeciej wobec Firmy Multiweb LLC z roszczeniami, których podstawą jest działanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Firmę Multiweb LLC ze wskazanych roszczeń.
 • Firma Multiweb LLC zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług serwisu WILDSHOW świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji, co nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Multiweb LLC;

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wiąże od chwili jego opublikowania w serwisie www.wildshow.tv;
 2. Aktualny Regulamin jest dostępny w serwisie
 3. Firma Multiweb LLC zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o których wprowadzeniu powiadomi Użytkowników w drodze komunikatu na stronie głównej serwisu WILDSHOW, udostępniając jednocześnie tekst Regulaminu obejmującego zmiany;
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług serwisu WILDSHOW rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby na drodze prawnej
 5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się bezskuteczne lub nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Wildshow.tv to polskie Seks Kamerki . Znajdziesz tu darmowe pokazy erotyczne bez użycia Skype. Najlepsze amatorskie transmisje gorących polek NA ŻYWO! Jeśli jesteś kobietą już teraz dołącz do społeczności Wildshow.tv i zacznij zarabiać na swoich pokazach !